משלוחים והחזרות

1. כללי
1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http:www.jb-jewelers.com (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של חברת תכשיטי ג'י בי תעשיות (1993) בע"מ ח.פ. 511877219 (להלן: "החברה"). 1.2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ומתייחס לנשים וגברים כאחד. 1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר בלבד. גלישה ו/או ביצוע כל פעולה באתר, לרבות ביצוע הזמנה והרשמה, מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה. 1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי תקנון זה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשך שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בכך, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר. 1.5. המשתמש מסכים כי רשומות מערכת ניהול האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע הפעולות. 1.6. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו לצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב. 1.7. כמו כן, המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר הינם כלליים ומוצגים כמו שהם, להמחשה ולהתרשמות בלבד. ייתכנו הבדלים, הנובעים בעיקר ממגבלות טכניות, בין מראה הפריט בפועל לבין מראהו באתר. מובהר כי לג’יי בי לא תהיה אחריות כלשהי בגין הבדלים כנ”ל. 1.8. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 1.9. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות, ניתן ליצור קשר עם החברה בימים א' עד ה' בין השעות 10:00 עד 18:00 בטלפון שמספרו הוא 03-5235577 וכן בדוא"ל שכתובתו היא yakir@jb-jewelers.com.
2. כשרות לבצע רכישות באתר
2.1. רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן: 2.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עליו ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. 2.1.2. המשתמש הינו אדם אמיתי ולא נעשה על-ידי שימוש בתוכנת מחשב כלשהי לשם ביצוע רכישות מרובות פריטים, לרבות תוכנות BOT מכל סוג שהוא. 2.1.3. באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש. 2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
3. רכישת מוצרים
3.1. החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎2.1 לעיל (להלן: "הלקוח") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "ההזמנה"). 3.2. כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות ולהוסיף אותו לסל הקניות. 3.3. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח לבחור סיסמא ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו ואת אמצעי התשלום, כמפורט בסעיף ‎3.4 להלן. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה. מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 3.4. בנוסף למידע האמור בסעיף ‎3.3 לעיל, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כדלקמן: 3.4.1. מזומן- בכפוך ל"חוק לצמצום השימוש במזומן" הרכישה במזומן מותנית בביצוע רכישה בסך של עד אחד עשר אלף ש"ח (11,000) ₪ לישראלי או חמישים אלף ש"ח (50,000) ש"ח לתייר (שאינו מחזיק בתעודת זהות ישראלית). ובכפוף לאישור והחלטת החברה ובכפוף לאזורי החלוקה לרכישות במזומן, כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. או 3.4.2. כרטיס אשראי. ו/או 3.4.3. העברה בנקאית לפרטי חשבון הבנק שיופיעו לאחר ביצוע ההזמנה באתר. ו/או 3.4.4. תשלום באמצעות פייפאל (PAYPAL). ו/או 3.4.5. תשלום באמצעות אפליקציית bit. 3.5. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או פייפאל, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית. 3.6. רכישה שאופן התשלום שלה הוא העברה בנקאית תאושר סופית רק לאחר קבלת התשלום המלא לחשבון הבנק המצוין בעת ביצוע ההזמנה. 3.7. לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים ‎3.3 – ‎3.4 לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור רכישה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי או פייפאל, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי או פייפאל, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף ‎3.8 להלן. 3.8. לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי או פייפאל בגין ההזמנה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה") . באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו מזומן, בכפוף לאמור בסעיף ‎3.4.1 לעיל, החברה תיצור קשר עם הלקוח לתיאום התשלום. 3.9. למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף ל: 3.9.1. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי-או פייפאל אימות פרטי האשראי או פרטי הפייפאל, וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי או מאת פייפאל אצל החברה. ללא אישור כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי. 3.9.2. הרכישה תבוצע בכפוף לאימות טלפוני מול הלקוח, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. יתכן כי באימות טלפוני זה יתבקש הלקוח למסור פרטי זיהוי נוספים דוגמת תעודת זהות וכיו"ב. לא תתאפשר רכישה באמצעות שימוש בתוכנות מחשב כגון BOT למיניהן. 3.9.3. זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או התכשיטים ו/או השעונים ו/או האקססוריז המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע. 3.10. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים. 3.11. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן: 3.11.1. במשלוחים בתוך ישראל – ללא עלות; 3.11.2. במשלוחים מחוץ לישראל, ובהזמנה עד 1,999 ש"ח (כולל) – העלות תחושב בסיכום ההזמנה בהתאם למדינת היעד; 3.11.3. במשלוחים מחוץ לישראל, ובהזמנה בסכום של 2,000 ש"ח ומעלה – ללא עלות; תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים. 3.12. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת. 3.13. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.
4. זמני אספקה ומשלוחים
4.1. לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה בצורה מאובטחת לכתובת שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח"). 4.2. המשלוח יגיע ליעדו בכפוף למספר הימים שצוינו במעמד ההזמנה. 4.3. לפני ביצוע המשלוח ללקוח תיצור עימו החברה קשר לתיאום זמן אספקה. 4.4. בכפוף לאמור בסעיף ‎7.12 להלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה. למרות האמור בסעיף 4.2. , לא תהא החברה אחראית לכל עיכוב או אי מסירה של החבילה בטווח זמני האספקה שצוינו עקב סיבות שאינן תלויות בה. 4.5. "ימי עסקים" – ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. 4.6. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח. 4.7. החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. מובהר כי על אף האמור בסעיף ‎4.2 לעיל, זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך 7 ימי עסקים.
5. שירות לקוחות
5.1. בכל יצירת קשר בין הלקוח לחברה יש לכלול פרטים מלאים לרבות, טלפון ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן של עד 48 שעות. 5.2. כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר. 5.3. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, לרבות פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, זמינות במלאי, זמני אספקה, משלוחים, החזרות, מחירים, תנאי תשלום ומבצעים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים: 5.3.1. בטלפון : 03-5235577 בימים א' עד ה', בין השעות 10:00-18:00. 5.3.2. בדואר אלקטרוני: yakir@jb-jewelers.com . 5.3.3. בוואטסאפ (אפליקציית "WhatsApp") במספר 052-4240402. 5.3.4. באמצעות רשתות המדיה החברתיות: בפייסבוק בעמוד JB JEWELERS IL, באינסטגרם jb_jewelers@. 5.3.5 בדואר – רחוב ה' באייר 76, כיכר המדינה, תל אביב. 5.3.6. בהגעה למשרדי החברה ברחוב ה' באייר 76, כיכר המדינה, תל אביב. 5.3.7. באמצעות טופס "צור קשר" דרך אתר האינטרנט של החברה.
6. ביטולים והחלפות מוצרים
6.1. לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אשר עיקריהן יובאו להלן. 6.2. ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח: 6.2.1. כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל. 6.2.2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎6.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 10-20 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.2.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו, בעת ביצוע ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפחית מסכום ההחזר את עמלות הסליקה ו/או הבנקים ששולמו בעת ביצוע החיוב. 6.3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח: 6.3.1. סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה. 6.3.2. על אף האמור בסעיף 6.3.1. , ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), על תכשיטים בערך של שלושת אלפים ש"ח (3,000 ש"ח) ומעלה, לא חלה זכות הביטול. 6.3.3. ביחס ל-"עולה חדש", "אדם עם מוגבלות" ו"אזרח ותיק", כקבוע בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה, ובכל מקרה הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 14ג'1 לחוק הגנת הצרכן כאמור. 6.3.3. החברה רשאית לעדכן את תעריפי ההחזרות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוח החזרת פריטים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן: 6.3.3.1. בכל רכישה באתר, ללא הגבלת סכום – ללא עלות; 6.3.3.2. בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לאחת מחנויות החברה בתוך 3 ימים ממועד מתן הודעת הביטול או באמצעות תיאום שליחות מול שירות הלקוחות של החברה, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 6.3.4. בכפוף לאמור בסעיף ‎6.3.3 לעיל, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימי עסקים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.3.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה), בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר, כאמור בסעיף ‎6.3.4 זה, ייעשה באמצעות זיכוי אמצעי התשלום שאיתו בוצעה העסקה – כרטיס האשראי, פייפאל, או חשבון הבנק בניכוי עמלת הסליקה ששולמה בעת ביצוע החיוב. 6.3.5. למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎6.3 לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו. 6.4. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר: 6.4.1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 3 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח. 6.4.2. במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות: 6.4.2.1. ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום. 6.4.2.2. הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף‎6.4.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו. 6.4.2.3. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 6.5. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם: 6.5.1. לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎6.4 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה. 6.5.2. החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 6.5.3. מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים בחנות. 6.6. ביטול הזמנה ע"י החברה: 6.6.1. החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים הבאים: 6.6.1.1. בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות. 6.6.1.2. בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים. 6.6.1.3. בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים. 6.6.1.4. בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה. 6.6.2. בכל אחד מהמקרים כאמור, תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. 6.7. ביטול גיפט קארד (שובר מתנה): ניתן להחזיר ולבטל בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה אצל הלקוח, בתנאי שהשובר יוחזר לחברה, והוא לא נפגם ו/או לא נעשה בו שימוש, ובלבד שתווית המחיר על המוצר, אם ישנה ,ו/או חשבונית קניה ו/או פתק החלפה לא הוסרו. אופן החזר התשלום בגין הביטול של השובר יעשה על ידי זיכוי כרטיס האשראי, חשבון הפייפאל או חשבון הבנק עמו שילם הלקוח בעת ביצוע העסקה. 6.8. ביטול הזמנה שבוצעה בגיפט קארד 6.8.1. בגין ביטול עסקה שבוצעה בגיפט קארד לא יינתן החזר כספי, ויתקבל שובר זיכוי אלקטרוני מתאים. שובר הזיכוי ישלח באופן אלקטרוני באמצעות הודעה לטלפון הלקוח. 6.8.2. שובר הזיכוי האלקטרוני יינתן בתנאי שהמוצר נשלח לחברה באריזתו המקורית, שלא נעשה כל שימוש ובלבד שתווית המחיר על המוצר, אם ישנה, ו/או חשבונית קניה ו/או פתק החלפה לא הוסרו. 6.8.3. מימוש שובר הזיכוי האלקטרוני לא יותנה בהצגת החשבונית שנשלחה לצרכן בעת ביצוע העסקה. 6.9. החזר תשלום ללקוח בגין ביטולים כמפורט בסעיפים לעיל, יעשה בהתאם לאמצעי התשלום עמו שולם בעת ביצוע ההזמנה.
7. אחריות ושירות
7.1. החברה מקפידה כי המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכויות הגבוהות ביותר. 7.2. החברה מספקת אחריות יצרן על מוצרים שיוצרו על ידה עבור פגמים בייצור שהוכרו בידיה, לתקופה של 5 שנים ממועד הרכישה למוצרים הנמכרים באתר ומיוצרים על ידה. מובהר כי עבור מוצרים שלא יוצרו ע"י החברה, לרבות מוצרים מבית המותגים המיובאים ע"י החברה, תקופת ותנאי האחריות הם בהתאם לתעודת אחריות היצרן בלבד. 7.2.1. האחריות תקפה בהצגת מסמך האחריות כאשר הוא מלא כראוי, חתום ומתוארך על ידי החברה בלבד. 7.2.2. החברה מבטחת באחריות מוצרים שנמכרו ישירות על ידה בלבד. 7.2.3. אחריות זו אינה מכסה בלאי יום-יומי ו\או נזקים שנגרמו כתוצאה מאובדן, גניבה, שימוש בלתי ראוי, תאונות, טיפול רשלני במכוון או שאינו במכוון. בנוסף, היא אינה מכסה נזקי מים או לחות. כל שינוי המבוצע במוצר, לרבות הוספה, הסרה ו\או החלפת חלקים, יבטל את תוקפה של אחריות זו. 7.2.4. תיקוני מוצרי החברה מאושרים לביצוע בידי מרכז השירות שלה בלבד. תיקונים או שירותים אחרים שניתנו על ידי כל גורם אחר, יבטלו את תוקפה של אחריות זו. מוצרי החברה שמבוטחים באחריות יתוקנו ללא עלות. 7.2.5. החברה אינה אחראית לכל נזקים משפטיים מקריים או תוצאתיים שיעלו עקב כשלים בתפקוד המוצר. כל פיצוי שנתבע מהחברה לא יעלה בסכומו על מחירו המקורי של המוצר. 7.2.6. האחריות על שיבוץ האבנים בתכשיט תקפה רק במידה ולא נגרם נזק ו/או שבירה לשן שבה שובץ היהלום, גם אם לא במודע של הלקוח/ה שהתכשיט קיבל מכה/נפגע. 7.2.6. במסגרת אחריות זו, ועבור אבנים במשקל עד 0.05 קראט בלבד, תספק החברה אבן חדשה ושיבוץ מחדש ללא עלות, וזאת בתנאי שנפלה האבן עקב פגם בייצור בלבד. 7.2.7. תנאי אחריות זו אינם ניתנים לשינוי כלל בידי כל גורם באשר הוא. 7.3. בכל הנוגע למוצרים אשר אינם מיוצרים על ידי החברה, האחריות הבלעדית לכל המוצרים באתר ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו. 7.4. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר. 7.5. הנתונים והמידע המופיעים על גבי המוצרים ובאתר ניתן לעתים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים כאמור לעיל ככל ואלה לא מוצרים שיוצרו על ידה. 7.6. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. 7.7. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. כמו כן מובהר כי המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעילותו באתר בניגוד להוראות תקנון זה. 7.8. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר ו/או בנראות המוצר, ו/או באופן בו נראה המוצר במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג המוצרים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המוצרים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 7.9. תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 7.10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם. 7.11. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. 7.12. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. 7.13. על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות סגר המשק ו/או נמלי התעופה, שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. 7.14. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין. כמו כן, אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
8. קניין רוחני ושימושים אסורים
8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. 8.2. אין להעתיק, לשחזר, לבצע הנדסה חוזרת, לשנות, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, לשווק, לפרסם, לעבד ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, כולו או חלקו, לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. 8.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. 8.4. החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה. 8.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב. 8.6. אין להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, ובפרט תוכנות זדוניות, ולרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר, ולרבות שלא לצורך ביצוע הזמנות מרובות פריטים עבור אדם אחד במקרה של מכירות מיוחדות / השקות / פריטים במהדורה מוגבלת. מובהר כי שימוש באתר או בכל מידע המצוי בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט הינו אסור בהחלט. 8.7. אין לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. 8.8. שם החברה, השם תכשיטי ג'י בי תעשיות (1993) בע"מ (JB JEWELERS) וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. 8.9. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד. 8.10. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל. 8.11. החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לכבד זכויות צדדים שלישיים בתכנים המוצגים באתר, ובין היתר באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש הספציפי שניתן לה ועל-ידי מתן קרדיט מתאים לצידם באתר. ככל שמשתמש כלשהו ו/או גולש באתר ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהחברה עושה בו כאמור, עליו ליידע את החברה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של החברה המוצגת באתר ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לחברה הודעה כאמור, החברה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם תמצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר והשימוש בו ייפסק. החברה תודיע לטוען לזכויות בתוכן אשר מסר הודעה אודות הפעולות שבכוונתה לנקוט ו/או הפעולות שנקטה באשר לתוכן כאמור.
9. תוכן האתר ופרסומות
9.1. בתקנון ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, תיאורי אודות, מותגים, קולקציות, מוצר, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב. 9.2. החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר. 9.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור. 9.4. באתר עשויים להיכלל קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. 9.5. החברה מבהירה בזאת כי התוכן הכלול באתר ו/או כל שימוש בו, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס להתאמתו למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ויתבצע על אחריותו הבלעדית. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין להזמין ו/או לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין. 9.6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של המוצרים ו/או השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצרים הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לחברה שתפעל לתקנו בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי של המוצר ו/או השירות על התיאור הנשקף מהתצלום.
10. הרשמה
10.1. הרישום לרשימת הדיוור באתר ו/או הזנת פרטים לשם קבלת מידע שיווקי ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת פיזית למשלוח, מס' טלפון וכדומה יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות. יובהר כי כלל המידע ביחס לאיסוף ושימוש שהחברה עושה במידע הנמסר על-ידי המשתמש במסגרת האתר מוסדר באופן מלא ומפורט במסגרת מדיניות הפרטיות של החברה באתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. 10.2. כאשר הדבר נדרש, על המשתמש למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך. 10.3. החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי התקנון או מדיניות הפרטיות.
11. פעילות האתר
11.1. האתר אמור לפעול 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת. 11.2. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
12. התיישנות
12.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
13. סמכות שיפוט וברירת דין
13.1. על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.
14. שונות
14.1. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר. 14.2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 14.3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מהוראותיו לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. 14.4. הוראות התקנון המפורטות לעיל אינן יוצרות ולא יפורשו כיוצרות כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה

מלאו את פרטיכם וניצור עמכם קשר בהקדם

אנחנו כאן לכל שאלה או בקשה

מלאו את פרטיכם וניצור עמכם קשר בהקדם